NASLOVNA/HEMSIDA
Islamska zajednica Bošnjaka u Švedskoj-Džemat Växjö

Bošnjačka islamska zajednica Växjö jedan je od 27 registriranih džemata Islamske zajednice Bošnjaka u Švedskoj predstavlja Bošnjake i druge muslimane. Rad i aktivnosti usklađeni su sa važećim zakonima Švedske i pravnim aktima Islamske zajednice Bosne i Hercegovine.


Da bi naša Zajednica mogla funkcionisati i odgovoriti na izazove vremena u kojem živimo, ona mora biti jaka i stabilna, Jedan od načina čuvanja i pomoganja rada Zajednice jeste i članstvo u istoj.


Bosniakiska Islamiska Samfundet Växjö är en av de 27 registrerade Bosniakiska Islamiska Samfundet i Sverige och representerar troende bosniaker och andra muslimer. 

Arbetet och aktiviteterna är i linje med gällande lagar i Sverige och de rättsakter som antagits av den islamiska gemenskapen i Bosnien och Hercegovina.


För att vår gemenskap ska fungera och svara på utmaningarna i den tid vi lever i måste den vara stark och stabil. Ett av sätten att bevara och hjälpa gemenskapens arbete är medlemskap i den.


Misija/Uppdraget


U ime Allaha, Milosnog, Samilosnog i uz Njegovu pomoc ispuniti emanet očuvanja islama u našim porodicama i prenijeti plemenitu poruku islama svakom čovjeku koji bude za islam zainteresiran. Potpuno otvoreno i bez imalo sustezanja svjedočiti vjeru u Allaha, ponašati se moralno i biti odgovoran i koristan član švedskog društva!


I Allahs, den barmhärtiges, den barmhärtiges namn, och med hans hjälp, uppfylla förtroendet att bevara islam i våra familjer och förmedla islams ädla budskap till varje person som är intresserad av islam. Helt öppet och utan begränsningar att bevittna tron ​​på Allah, uppträda moraliskt och vara en ansvarsfull medborgare av det svenska samhället!

Vizija/Vision


Omogućiti i pružiti svaku vrstu pomoći i podrške muslimanima u
Švedskoj da što predanije služe BoguUnderlätta och ge all slags hjälp och stöd till muslimer i Sverige att tjäna Gud så hängivet som möjligtCiljevi/Mål


Čuvati i promovirati islamske principe i vrijednosti

Da imamo svoje prostorije i uslove

Da učimo o svojoj vjeri

Da se okupljamo i družimo

Da čuvamo svoj jezik i svoju tradiciju


Bevara och förkunna islamiska principer och värderingar

Att ha egna lokaler och förutsättningar

Att lära sig om vår tro

Att samlas och umgås

Att bevara vårt språk och vår tradition


Statut Islamske zajednice Bošnjaka u Švedskoj


Stadgan för Bosniakiska Islamiska samfundet i Sverige